ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 044-756738, 044-756739 โทรสาร 044-756740 /// วิสัยทัศน์ : “หนองหว้าน่าอยู่ วัฒนธรรมล้ำค่า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรก้าวหน้า พัฒนาสู่อาเซียน”

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลย้อยหลัง

คู่มือประชาชน

back office

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/06/2562
วันนี้
71
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
509
เดือนที่แล้ว
3,017
ปีนี้
16,323
ปีที่แล้ว
31,688
ทั้งหมด
147,464
ไอพี ของคุณ
3.231.217.107
ประวัติองค์การบริหารส่วยตำบลหนองหว้า

ประวัติความเป็นมาของตำบลหนองหว้า


      ตำบลหนองหว้าจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ โดยแยกออกจากตำบลบัวลาย มีหมู่บ้านทั้งหมด ๑๘ หมู่บ้าน มีกำนันคนแรกได้แก่ นายสิงห์ พร้อมจิตร, นายชาลี นามสมบูรณ์ เป็นกำนันคนที่ ๒ นายบุญหนา เทียนศรี เป็นกำนันคนที่ ๓ และในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้มีการแบ่งการปกครองครั้งที่สอง ตั้งเป็นตำบลเมืองพะไล มีเขตการปกครองจำนวน ๙ หมู่บ้าน ทำให้หมู่บ้านในการปกครองของตำบลหนองหว้า มีจำนวน ๙ หมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า มีพื้นที่ทั้งหมด ๓๔.๘๒ ตารางกิโลเมตร หรือมีพื้นที่ประมาณ ๒๑,๗๖๕.๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๔๘ ของพื้นที่อำเภอบัวลายทั้งหมด ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบัวลายไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ ๑๐ กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดนครราชสีมาประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร

 

ข้อมูลทั่วไป


ที่ตั้งตำบล


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๒๒/๒ หมู่ ๒ ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ           ติดเขตตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้              ติดเขตตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก      ติดเขตตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมาและตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก       ติดเขตตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมาและตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา


พื้นที่


มีพื้นที่ทั้งหมด ๓๔.๘๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒๑,๗๖๒.๕๐ ไร่


ลักษณะภูมิประเทศ


จากแผนที่ลักษณะภูมิประเทศ ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ดอน
มีความสูง ๒๐๐ เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕๒ ของพื้นที่ทั้งตำบล อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ บริเวณบ้านหนองผือ หมู่ที่ ๒, บ้านคึมมะอุ หมู่ที่ ๓, บ้านหนองจาน หมู่ที่ ๔, และบ้านสวนหม่อน หมู่ที่ ๙, และพื้นที่ราบ มีความสูง ๑๘๐ เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๔๘ ของพื้นที่ทั้งตำบล บริเวณบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑, บ้านตลาดหนองแวง หมู่ที่ ๕, บ้านหนองตาดน้อย หมู่ที่ ๖, บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๗, บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ ๘


เขตการปกครองและประชากร


เขตการปกครอง จำนวน ๙ หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่

บ้าน

ผู้ปกครอง

ตำแหน่ง

บ้านวัดหนองแวง

นายถาวร  วรรณประโค

ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านหนองผือ

นายเคน   แทบทาม

ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านคึมมะอุ

นายดารากร  รั้วชัย

ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านหนองจาน

นายน้ำมนต์   ศรีชัย 

ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านตลาดหนองแวง

 

ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านหนองตาดน้อย

นางสุวิรากร  ยะปะเพ      

ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านหนองหว้า

นายมงคล   เขตคาม

ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านหัวนาคำ

นายสมบัติ   คงประทีป

ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านสวนหม่อน

นายสุพันธ์   ศรีบุตรดา

 กำนัน 

 

จำนวนครัวเรือนและประชากร

 

หมู่ที่

บ้าน

จำนวน

จำนวนประชากร

 

 

หลังคาเรือน

ชาย

หญิง

รวม

บ้านหนองแวง

๑๔๖

๒๐๗

๒๒๓

๔๓๐

บ้านหนองผือ

๒๔๙

๓๙๖

๔๓๕

๘๓๑

บ้านคึมมะอุ

๒๘๗

๔๖๐

๔๗๗

๙๓๗

บ้านหนองจาน

๒๑๖

๓๙๒

๓๘๙

๗๘๑

บ้านตลาดหนองแวง

๑๗๗

๑๘๓

๑๙๐

๓๗๓

บ้านหนองตาดน้อย

๙๑

๑๘๕

๑๔๘

๓๓๓

บ้านหนองหว้า

๑๖๔

๓๑๑

๓๓๒

๖๔๓

บ้านหัวนาคำ

๕๑

๑๐๐

๑๒๒

๒๒๒

บ้านสวนหม่อน

๒๒๙

๓๙๔

๔๑๑

๘๐๕

รวม

๑,๖๑๐

๒,๖๒๘

๒,๗๒๗

๕,๓๕๕