ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 044-756738, 044-756739 โทรสาร 044-756740 /// วิสัยทัศน์ : “หนองหว้าน่าอยู่ วัฒนธรรมล้ำค่า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรก้าวหน้า พัฒนาสู่อาเซียน”

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลย้อยหลัง

คู่มือประชาชน

back office

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/06/2562
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
63
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,609
ปีนี้
32,902
ปีที่แล้ว
31,688
ทั้งหมด
164,043
ไอพี ของคุณ
3.80.4.147
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้งตำบล


       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๒๒/๒ หมู่ ๒ ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดเขตตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้          ติดเขตตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดเขตตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา และตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก   ติดเขตตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา และตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

 

พื้นที่


    มีพื้นที่ทั้งหมด ๓๔.๘๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒๑,๗๖๒.๕๐ ไร่

 

ลักษณะภูมิประเทศ


        จากแผนที่ลักษณะภูมิประเทศ ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ดอนมีความสูง ๒๐๐ เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕๒ ของพื้นที่ทั้งตำบล อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ บริเวณบ้านหนองผือ หมู่ที่ ๒, บ้านคึมมะอุ หมู่ที่ ๓, บ้านหนองจาน หมู่ที่ ๔, และบ้านสวนหม่อน หมู่ที่ ๙, และพื้นที่ราบ มีความสูง ๑๘๐ เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๔๘ ของพื้นที่ทั้งตำบล บริเวณบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑, บ้านตลาดหนองแวง หมู่ที่ ๕, บ้านหนองตาดน้อย หมู่ที่ ๖, บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๗, บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ ๘

_________________________________________________________________________________________________________

 

เขตการปกครองและประชากร


เขตการปกครอง จำนวน ๙ หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่

บ้าน

ผู้ปกครอง

ตำแหน่ง

บ้านหนองแวง

นายทองสุข  แทบทาม

ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านหนองผือ

น.ส.กัญญ์สุรัมภา ธาดาสิริมนตรี

บ้านคึมมะอุ

นายดารากร  รั้วชัย

กำนัน

บ้านหนองจาน

นายน้ำมนต์   ศรีชัย 

ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านตลาดหนองแวง

นายจักรพงษ์  สีคราม

บ้านหนองตาดน้อย

นางสุวิรากร  ยะปะเพ      

บ้านหนองหว้า

นายมงคล   เขตคาม

บ้านหัวนาคำ

นางหนูจันทร์  อัปปะมะเย

บ้านสวนหม่อน

นางรจนา    อาดี

 "

 

จำนวนครัวเรือนและประชากร

 

หมู่ที่

บ้าน

จำนวน

จำนวนประชากร

 

 

หลังคาเรือน

ชาย

หญิง

รวม

บ้านหนองแวง

๑๕๘

๒๐๗

๒๒๑

๔๒๘

บ้านหนองผือ

๒๖๕

๓๗๙

๔๐๘

๗๘๗

บ้านคึมมะอุ

๓๐๕

๔๕๐

๔๕๔

๙๐๔

บ้านหนองจาน

๒๒๙

๓๙๙

๓๙๓

๗๙๒

บ้านตลาดหนองแวง

๑๙๘

๑๗๙

๑๙๐

๓๖๙

บ้านหนองตาดน้อย

๙๕

๑๗๕

๑๔๗

๓๒๒

บ้านหนองหว้า

๑๗๑

๓๐๖

๓๒๓

๖๓๑

บ้านหัวนาคำ

๕๕

๙๕

๑๒๘

๒๒๓

บ้านสวนหม่อน

๒๓๖

๓๘๐

๔๑๗

๗๙๗

รวม

๑,๗๑๒

๒,๕๗๒

๒,๖๘๑

๕,๒๕๓

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

 

การเกษตร


      ตำบลหนองหว้าประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร โดยทำนา ทำไร่ รองลงไปคือเลี้ยงสัตว์ ทำการประมง ปลูกพืชสวน ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม มีการทำหัตถกรรมในครัวเรือน การทอผ้าไหม นอกจากนี้มีอาชีพรับจ้าง อาชีพค้าขาย และมีประชากรส่วนหนึ่งยึดอาชีพรับจ้างทั่วไปโดยอพยพไปทำงานที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด


การประมง


      ส่วนใหญ่ประชาชนในเขตตำบลหนองหว้าเน้นการเลี้ยงเพื่อการบริโภคในครัวเรือนมากกว่าการทำการค้า เช่นการเลี้ยงปลาในนาข้าว เลี้ยงปลาในบ่อดิน และเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์

 

การปศุสัตว์

ประชาชนในเขตตำบลหนองหว้าส่วนน้อยมีการเลี้ยงโค และเลี้ยงสุกร

 

การบริการ


    ที่พัก/รีสอร์ท  จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ สวนมะพร้าวรีสอร์ท  บัวลายรีสอร์ท  รักพอดีรีสอร์ท  และ สวยห้องพัก

    ร้านอาหารในพื้นที่ตำบลหนองหว้า มีร้านอาหารทั่วไป ๕ แห่ง 

 

การท่องเที่ยว


     สถานที่สำคัญเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลหนองหว้า คือ

     วัดป่าธรรมดาชมฆ้องใหญ่ ไม้กลายเป็นหิน

     หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหมคึมมะอุ - สวนหม่อน

     พระมหาเจดีย์สีหบัญชร บ้านหนองผือ

     ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน แพรพิน&บัวลาย  บ้านหนองผือ

 

อุตสาหกรรม


    สถานประกอบการอุตสาหกรรม มีสถานที่ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอุตสาหกรรม ได้แก่  แปรรูปไม้ จำนวน ๑ แห่ง

 

การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

 

ที่

ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

หมู่ที่

จำนวนสมาชิก

ชื่อประธานกลุ่ม

๑.

กลุ่มเลี้ยงโคบ้านหนองแวง

๑๑

นางสมบัติ  เก่าแสน

๒.

กลุ่มออมทรัพย์หนองหว้าพัฒนา

๔๑

นางดอกไม้  อ่อนสองชั้น

๓.

กลุ่มทอผ้าบ้านหนองแวง

๒๗

นางสมบัติ  เก่าแสน

๔.

กลุ่มร้านค้าชุมชนบ้านหนองแวง

๕๑

นางสมคิด  อิ่มเพ็ง

๕.

กลุ่มร้านค้าบ้านหนองผือ

๘๒

นางสุวรรณา   แทบทาม

๖.

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านหนองผือ

๑๕

นางปทุมทอง  วิเศษวงษา

๗.

กลุ่มโรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองผือ

๑๘

นายสมศักดิ์   พัดเพ็ง

๘.

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคึมมะอุ-สวนหม่อน

๑๕

นางวันเพ็ญ   แสงกัญหา

๙.

กลุ่มฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรผู้พักชำระหนี้

๓๐

นางสงวน  ทิพย์ลม

๑๐.

กลุ่มส่งเสริมข้าวคุณภาพดีบ้านคึมมะอุ

๑๐

นายเถิง  ทังลา

๑๑.

กลุ่มสหกรณ์ร้านค้าชุมชน SML

๑๓๕

นายธีรพล  พรหมกมล

๑๒.

กลุ่มทอผ้าลายขิดบ้านหนองจาน

๒๔

นางจิราวรรณ์  มาเก่าน้อย

๑๓.

กลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงปลาน้ำจืด

๕๘

นายชาย  ลุนกำพี้

๑๔.

กลุ่มพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

๑๕

น.ส.สังคม  เทียนศรี

๑๕.

กลุ่มทำอาหาร ขนม บ้านหนองตาดน้อย

๒๑

นางเจริญ  โหว่วอนตี

๑๖.

กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองหว้า

๓๐

นายทน  พิรักษา

๑๗.

กลุ่มเลี้ยงโคลูกผสม

๑๓

นายสวาสดิ์  ศรีชุม

๑๘.

กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองและลี้ยงโค

๑๐

นายแสวง  ปานาราช

 

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า


-ปั้มน้ำมัน                      จำนวน ๒ แห่ง
-โรงสีรับซื้อข้าวเปลือก       จำนวน ๒ แห่ง
-รีสอร์ท                        จำนวน ๔ แห่ง
-แปรรูปไม้                     จำนวน ๑ แห่ง
-ร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซด์     จำนวน ๔ แห่ง
-ฟาร์มไก่                      จำนวน ๑  แห่ง
-ร้านรับซื้อของเก่า            จำนวน ๒ แห่ง                                                                                                                                                                                                                                          -ร้านตัดผมชาย                จำนวน ๒ แห่ง                                                                                                                                                                                                                                        -ร้านขายของชำ              จำนวน ๕๑ แห่ง                                                                                                                                                                                                                                  -โรงงานผลิตถังน้ำแข็ง       จำนวน ๑ แห่ง

 

 

แรงงาน

        ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ได้แก่ทำนา ทำไร่ ปลูกผัก ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง

 

สภาพทางสังคม


ด้านการศึกษา


- โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน ๑ แห่ง

ที่

ชื่อโรงเรียน

จำนวนนักเรียน (คน)

รวม

 

 

ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๔

ม.๕

ม.๖

 

โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์

๓๙

๔๘

๔๒

๓๕

๔๓

๔๗

๒๕๔

 

- โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน ๔ แห่ง

 

ที่

ชื่อโรงเรียน

 

จำนวนนักเรียน (คน)

รวม

 

 

อ.๑

อ.๒

ป.๑

ป.๒

ป.๓

ป.๔

ป.๕

ป.๖

 

โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์

๑๔

๑๒

๒๐

๘๖

โรงเรียนบ้านหนองผือ

๓๒

โรงเรียนบ้านหนองจาน

๔๒

โรงเรียนบ้านคึมมะอุ

๑๒

๑๔

๖๖

รวม

๒๗

๒๐

๒๕

๒๑

๒๙

๓๔

๓๖

๓๔

๒๒๖

 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ แห่ง

 

ที่

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนนักเรียน (คน)

รวม

 

 

เตรียมอนุบาล

อนุบาล ๑

อนุบาล ๒

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคึมมะอุ-สวนหม่อน

๒๔

๒๑

๑๖

๖๑

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหว้า

๑๓

๑๕

-

๒๘

รวม

๓๗

๓๖

๑๖

๘๙

 

สาธารณสุข


โรงพยาบาลศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน จำนวน ๒ แห่ง
๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง
๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคึมมะอุ

 

อาชญากรรม


      ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหว้ามีการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีป้อมยามตำรวจ จำนวน ๑ แห่ง คอยให้บริการประชาชนและมีตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนคอยให้บริการและอำนวยความสะดวกทุกหมู่บ้าน

 

ยาเสพติด


    ในทุกหมู่บ้านของตำบลหนองหว้า มีผู้ประสานพลังแผ่นดิน เฝ้าตรวจสอบและติดตามพฤติกรรมของราษฎร (กลุ่มเสี่ยง) เพื่อไม่ให้ยาเสพติดหวนกลับเข้ามาในหมู่บ้านอีกต่อไป

 

การสังคมสงเคราะห์


       ให้การสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ สงเคราะห์คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ เบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส การสงเคราะห์ครอบครัว และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ              การดำเนินชีวิตในครอบครัว ประสานงานและความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสังคมสงเคราะห์ และให้คำปรึกษา แนะนำ ในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับบริการ

 

ศาสนา


วัด จำนวน ๖ แห่ง
๑. วัดบ้านหนองแวง หมู่ ๑ บ้านหนองแวง
๒. วัดราษฎร์ประดิษฐ์ หมู่ ๒ บ้านหนองผือ
๓. วัดสว่างศรีมงคล หมู่ ๓ บ้านคึมมะอุ
๔. วัดป่าธรรมดา หมู่ ๓ บ้านคึมมะอุ
๕. วัดบ้านหนองจาน หมู่ ๔ บ้านหนองจาน
๖. วัดศรีชมพู หมู่ ๘ บ้านหัวนาคำ

_________________________________________________________________________________________________________

 

ระบบบริการพื้นฐาน


การคมนาคมขนส่ง


      ตำบลหนองหว้า มีเส้นทางคมนาคม ทางบกเพียงอย่างเดียว สามารถใช้เส้นทางติดต่อระหว่างกันภายในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้านและระหว่างตำบล สภาพถนนเป็นถนนคอนกรีต ถนนลูกรัง และถนนดิน มีเส้นทางลาดยางเชื่อมต่อกับจังหวัด อำเภอ และตำบลใกล้เคียง ๓ เส้น คือ

๑. ถนนมิตรภาพ นครราชสีมา-ขอนแก่น เป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ มี ๔ ช่องการจราจร ผ่านบ้านตลาดหนองแวง หมู่ที่ ๕, บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๒, บ้านคึมมะอุ หมู่ที่ ๓, บ้านหนองจาน หมู่ที่ ๔, บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ ๙,                                  ระยะทางประมาณ ๑๗๖ กิโลเมตร

 

๒. อำเภอบัวใหญ่-บ้านตลาดหนองแวง เป็นเส้นทางเชื่อมต่อจากถนนมิตรภาพที่ สี่แยกบ้านตลาดหนองแวง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย กับถนนทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ที่สี่แยกหน้าโรงพยาบาล อำเภอบัวใหญ่ ผ่านบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑,      บ้านหนองตาดน้อย หมู่ที่ ๖ ระยะทางประมาณ ๒๔ กิโลเมตร

 

๓. บ้านหนองหว้า-บ้านโนนสะอาด เป็นเส้นทางเชื่อมต่อจากบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๗,ตำบลหนองหว้า ผ่านบ้านแดงน้อยหมู่ที่ ๒ ต.เมืองพะไล, บ้านพะไล หมู่ที่ ๓ ต.เมืองพะไล, บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ ๖ ต.เมืองพะไล, และบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๘              ต.เมืองพะไล, รวมระยะทางประมาณ ๗ กิโลเมตร

 

การไฟฟ้า


- หมู่บ้านภายในตำบลหนองหว้า ทั้ง ๙ หมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้ทั้งหมด

 

การประปา


- ด้านประปา หมู่บ้านที่มีน้ำประปาใช้ทั้งหมด ๙ หมู่บ้าน

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม


การนับถือศาสนา


- ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดจำนวน ๖ แห่ง ที่พักสงฆ์ ๑ แห่ง

 

ประเพณีและงานประจำปี


- ขนบธรรมเนียมประเพณีของประชาชนตำบลหนองหว้า ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีประเพณีการทำบุญตามพระพุทธศาสนาในเดือนต่าง ๆ (ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่) ที่สืบสานต่อเนื่องกันมา เช่น การทำบุญข้าวจี่ การทำบุญมหาชาด            การทำบุญเข้าพรรษาและออกพรรษามีความเป็นอยู่แบบเครือญาติ ผูกพันและพึ่งพาอาศัยกัน ให้ความเคารพนับถือพระสงฆ์ ผู้อาวุโสและผู้นำชุมชน

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น


- ภูมิปัญญาด้านหัตกรรม คือการทอผ้า และการจักสาน มีกลุ่มที่ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ โอทอปหลายชนิดด้วยกัน
- ภูมิปัญญาด้านการเกษตร ได้แก่ การทำสารกำจัดแมลงและสารกำจัดศัตรูพืช
- ภาษาถิ่น คือ ที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันภาษาอิสาน และภาษากลาง แต่ก็ยังมีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับประเพณีท้องถิ่นอื่นๆ

_________________________________________________________________________________________________________

 

ทรัพยากรธรรมชาติ


น้ำ


    แหล่งกักเก็บน้ำที่สำคัญของตำบลหนองหว้า ได้แก่ ลำห้วยขี้หนู ลำห้วยแคน ลำห้วยแยะ อยู่ในพื้นที่ บ้านหนองผือ บ้านหนองแวง บ้านหัวนาคำ คลองอิสานเขียว สระฝายบ้าน สระหนองจาน อยู่ในพื้นที่บ้านหนองจาน สระโนนพิมาน คลองอิสานเขียว โสกกระเบื้ยง อยู่ในพื้นที่บ้านตลาดหนองแวง สระหนองตาดน้อย อยู่ในเขตพื้นที่บ้านหนองตาดน้อย สระหนองหว้า อยู่ในพื้นที่บ้านหนองหว้า หนองห้วยติ้ว สระฮ่อมน้อย อ่างห้วยหว้า ห้วยมะมัง อยู่ในพื้นที่บ้านคึมมะอุ หนองห้วยหว้า หนองคึมมะอุ        หนองดอนปู่ตา อยู่ในพื้นที่บ้านสวนหม่อน หนองฝายหลวงน้อย หนองฝายหลวงใหญ่ หนองกระโหนน หนองผือ อยู่ในพื้นที่บ้านหนองผือ และหนองตะเฆ่ อยู่ในพื้นที่บ้านหัวนาคำ

 

ป่าไม้


     ลักษณะของป่าไม้ เป็นป่าชุมชน ไม้ที่มีในป่าชุมชน ได้แก่ ต้นสะเดา ไผ่ ต้นขี้เหล็ก และต้นมะค่า เป็นต้น ป่าไม้เบญจพรรณบ้างเล็กน้อย และป่าโปร่งตามหัวไร่ปลายนา เหมาะแก่การทำนาควบคู่ไปกับการเลี้ยงสัตว์ชาวบ้านมีการดูแลรักษาในสภาพป่าให้อุดมสมบูรณ์อยู่เสมอ โดยมีกิจกรรมปลูกป่าเป็นประจำทุกปี

 

คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ


คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติในเขตตำบลหนองหว้าโดยส่วนรวมมีความอุดมสมบูรณ์