ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 044-756738, 044-756739 โทรสาร 044-756740 /// วิสัยทัศน์ : “หนองหว้าน่าอยู่ วัฒนธรรมล้ำค่า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรก้าวหน้า พัฒนาสู่อาเซียน”

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลย้อยหลัง

คู่มือประชาชน

back office

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/06/2562
วันนี้
353
เมื่อวานนี้
43
เดือนนี้
422
เดือนที่แล้ว
2,500
ปีนี้
2,922
ปีที่แล้ว
31,688
ทั้งหมด
134,063
ไอพี ของคุณ
3.214.216.26
1
  โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

เมื่อวันที่  4  มีนาคม  2565  เวลา 08.00 - 16.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ได้จัดทำโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย นายทน พิรักษา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล , คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภา อบต., พนักงานส่วนตำบล , ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รวมทั้งสิ้น 47 คน                หัวข้อ "จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ,คุณธรรม จริยธรรมกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล,  การบริหารความเสี่ยงเชิงจริยธรรม:กลไกของภาครัฐในการส่งเสริมและป้องปรามให้ข้าราชการประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม " วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  และความโปร่งใสให้กับบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า        ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

07 มีนาคม 2565

การแสดงเจตจำนงสุจริตและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมต้านการทุจริตของผู้บริหารและบุคลากร,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

วันที่  4  มีนาคม  2565  เวลา  12.00 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า  นายทน  พิรักษา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง แสดงเจตจำนงสุจริตและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

 

07 มีนาคม 2565

การประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

วันที่  7  มีนาคม  2565  เวลา 08.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า  นายทน พิรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมลงนามและประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

07 มีนาคม 2565

ประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.หนองหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

วันที่  3  มีนาคม  2565  เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาฯ  นายทน  พิรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า        เป็นประธานการประชุม คณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเด็น (1) ผลการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อหามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสมาปรับปรุงพัฒนาส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมาย  เพื่อเป็นการยกระดับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (2) การจัดกิจกรรมที่แสดงถึงการพัฒนา ส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส (3)การร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของ   ผู้บริหารและบุคลากรของ อบต.หนองหว้า  (4) การมอบนโยบายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ในการนี้ นายทน พิรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ระบุว่า การประชุมครั้้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วย     ยกระดับ พัฒนาและส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า พัฒนา ปรับปรุงผลการประเมิน ITA ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

 

 

04 มีนาคม 2565

การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการจัดทำหรือทบทวนแผนชุมชน,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะผู้บริหาร ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนชุมชนหรือทบทวนแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะทำงานขับเคลื่อนแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน จำนวน  9  หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง , หมู่ที่ 2 บ้านหนองผือ , หมู่ที่ 3 บ้านคึมมะอุ , หมู่ที่ 4 บ้านหนองจาน, หมู่ที่ 5 บ้านตลาดหนองแวง  , หมู่ที่ 6 บ้านหนองตาดน้อย , หมู่ที่ 7 บ้านหนองหว้า , หมู่ที่ 8 บ้านหัวนาคำ , หมู่ที่ 9 บ้านสวนหม่อน  รวม 36 คน  เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และเพื่อให้การจัดทำแผนชุมชนสอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า แบบบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ในวันที่  28  กุมภาพันธ์  2565

01 มีนาคม 2565

การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น(ประชาคมระดับตำบล)เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570) สำหรับการลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมเป็นการปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้าได้ลงพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้วเสร็จครบทั้ง 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง , หมู่ที่ 2 บ้านหนองผือ , หมู่ที่ 3 บ้านคึมมะอุ , หมู่ที่ 4 บ้านหนองจาน , หมู่ที่ 5 บ้านตลาดหนองแวง , หมู่ที่ 6 บ้านหนองตาดน้อย , หมู่ที่ 7        บ้านหนองหว้า , หมู่ที่ 8 บ้านหัวนาคำ และหมู่ที่ 9 บ้านสวนหม่อน  ระหว่างวันที่  14 - 22 กุมภาพันธ์ 2565

 

24 กุมภาพันธ์ 2565

มอบถุงยังชีพแก่ผู้ตกเกณฑ์ จปฐ. ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

วันที่  17  มกราคม  2565  เวลา 10.00 น.  นายทน พิรักษา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า พร้อมด้วย

นายเด่นฤทธิ์  เชิดสมบูรณ์  ปลัดอำเภอ  ,  นายดารากร  รั้วชัย  กำนันตำบลหนองหว้า , นางสาวส่งศรี  คนยั้ง พัฒนากร

และ นางสาวปนัดดา  แสงทอน  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า  มอบถุงยังชีพแก่ผู้ตกเกณฑ์ จปฐ. ประจำปี

พ.ศ.2565  ณ  บ้านหนองผือ  หมู่ที่ 2

17 มกราคม 2565

มอบถุงยังชีพและให้กำลังใจแก่ผู้กักตัว(ผู้ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด),องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

วันที่  14  มกราคม  2565  เวลา  15.30 น. นายทน  พิรักษา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า พร้อมด้วย

นายสัญญาวุฒิ  วรพงษ์นวกุล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า , นางสาวปนัดดา  แสงทอน  ปลัดองค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองหว้า  และพนักงานที่เกี่ยวข้อง  มอบถุงยังชีพและให้กำลังใจแก่ผู้กักตัว(ผู้ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด)

จำนวน  12  ราย  (หมู่ที่ 5  จำนวน  11  ราย , หมู่ที่ 1  จำนวน  1  ราย)

14 มกราคม 2565

การติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายสำคัญต่างๆของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

วันที่  7  มกราคม  2565  เวลา  13.00 น.  ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย  ทันธิมา  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เขตตรวจราชการที่ 13 พร้อมคณะ  พบปะคณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต. ณ ที่ทำการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า  และตรวจติดตามการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านคึมมะอุ-สวน

หม่อน

07 มกราคม 2565

" kick off  ปฏิบัติการทั้งจังหวัดกำจัด pm 2.5" ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

ผู้บริหาร พร้อมด้วยพพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง สมาชิก อบต. และผู้นำหมู่บ้าน ปฏิการ kick off กำจัดฝุ่น pm 2.5 

บริเวณ ที่ทำการ อบต. ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชุมชน

06 มกราคม 2565

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลัก สายรองทั่วประเทศ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์) ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลัก สายรองทั่วประเทศ (ระยะที่ 2 ปี 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมมอบน้ำดื่มสะอาดให้ประชาชน

 

06 ตุลาคม 2564

โครงการธรรมนูญสุขภาพตำบลหนองหว้า,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
25 สิงหาคม 2564

โครงการธรรมนูญสุขภาพตำบลหนองหว้า,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
25 สิงหาคม 2564

แจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เครื่องวัดอุณหภูมิ ให้กับหมู่บ้าน,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
13 สิงหาคม 2564

กิจกรรมพ่นยุงในโครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในเขตวัด โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
20 กรกฎาคม 2564

1 2 3 4 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (55 รายการ)