ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 044-756738, 044-756739 โทรสาร 044-756740 /// วิสัยทัศน์ : “หนองหว้าน่าอยู่ วัฒนธรรมล้ำค่า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรก้าวหน้า พัฒนาสู่อาเซียน”

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลย้อยหลัง

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/06/2562
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
2,241
เดือนที่แล้ว
2,250
ปีนี้
15,883
ปีที่แล้ว
39,582
ทั้งหมด
85,854
ไอพี ของคุณ
3.236.23.193
ออกบริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า  ออกบริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกที่วัด โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหว้า

28 มิถุนายน 2564

อบต.หนองหว้า ให้การช่วยเหลือประชาชนโรคระบาดสัตว์(โรคลัมปีสกิน),องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

วันที่  23  มิถุนายน  2564  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า นำโดย นายกันตพงศ์ พรมกมล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้าพร้อมทีมงาน ออกให้การช่วยเหลือประชาชนในเขตตำบลหนองหว้าในการป้องกันพาหะนำโรคระบาดสัตว์(โรคลัมปีสกิน)  

24 มิถุนายน 2564

รณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ระหว่างวันที่  ๑๔-๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔

14 มิถุนายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้าออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
08 มิถุนายน 2564

ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหว้า,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

วันที่  23  มีนาคม  2564  เวลา  13.30 น. นางสาวอุดมลักษณ์  คำลือ  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  สังกัดกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า  เชิญประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหว้า เพื่อร่วมวางแผนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่

23 มีนาคม 2564

ประชุมย่อยเพื่อวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนบัวลาย,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา  ๐๙.๓๐ น. นายกันตพงศ์ พรมกมล นายก อบต.หนองหว้า เป็นประธานเปิดการประชุมย่อยเพื่อวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  หัวหน้าส่วนราชการ  ณ  ห้องประชุม อบต.หนองหว้า

 

19 มีนาคม 2564

กลุ่มอาชีพตำบลหนองหว้าต่อต้านคอรับชั่น,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

วันที่  11  มีนาคม  2564  เวลา  09.30 น. นายกันตพงศ์  พรมกมล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้นำชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพตำบลหนองหว้า  พร้อมทั้งรับฟังปัญหา และเปิดให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อต่อต้านการทุจริตคอรับชั่น  ณ  อาคารหน้าที่ทำการ อบต.หนองหว้า

11 มีนาคม 2564

ประชุม ITA ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

ประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานให้นโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใส วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น.

10 มีนาคม 2564

เปิดประตูสู่ความโปร่งใส,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

นางสาวปนัดดา  แสงทอน  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าคณะทำงาน ประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ITA) ณ ห้องประชุม อบต.หนองหว้า

10 มีนาคม 2564

ส่งเสริมให้มีการปลูกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ของรัฐตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-16.30 น. นางสาวฌาริศา กางขอนนอก ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ของรัฐตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564  "หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต" ขั้นพื้นฐาน รายวิชากระบวนทัศน์หลักธรรมาภิบาลเพื่อการป้องกันการทุจริตและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต และวิชาพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และ โรงเรียนกฏหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ณ โรงแรม          สตาร์เวลล์บาหลี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

10 มีนาคม 2564

ประชุมคณะผู้บริหาร และบุคลากรของหน่วยงาน ประจำเดือน มีนาคม 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

วันที่  10  มีนาคม  2564  เวลา  10.00 น. นายกันตพงศ์  พรมกมล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า  ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานภารกิจต่างๆพร้อมทั้งเน้นย้ำทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน ให้ยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตและประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหัวใจสำคัญ เป็นการกระตุ้นให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมการปรับทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

 

10 มีนาคม 2564

โครงการช่วยเหลือค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนนักเรียน ผู้ด้อยโอกาส ฐานะยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
25 กุมภาพันธ์ 2564

ปฏิบัติธรรมวันสำคัญของพระพุทธศาสนา,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายกันตพงศ์  พรมกมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และ บุคลากรของ อบต.หนองหว้า รับฟังธรรมะเพื่อขัดเกลาจิตใจและถวายเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ ตามโครงการปฏิบัติธรรมวันสำคัญของพระพุทธศาสนา ณ วัดราษฎรประดิษฐ์  บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

25 กุมภาพันธ์ 2564

ตัวแทนองค์กรภาคประชาชนร่วมตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหว้า,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

วันที่  14  มกราคม  2564  เวลา 10.00 น.  นายสิทธิพงษ์  ศรีนัมมัง  และ  นายไพฑูรย์  อุปทา  ตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจพัสดุงานจ้างโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานแผน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหว้า  จำนวนเงิน 1,550,000 บาท

 

14 มกราคม 2564

กิจกรรม 5 ส. และปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำงาน,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 นายกันตพงศ์  พรมกมล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า นำบุคลากรในหน่วยงานทำกิจกรรม  5 ส. และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน

13 มกราคม 2564

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (34 รายการ)