ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 044-756738, 044-756739 โทรสาร 044-756740 /// วิสัยทัศน์ : “หนองหว้าน่าอยู่ วัฒนธรรมล้ำค่า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรก้าวหน้า พัฒนาสู่อาเซียน”

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลย้อยหลัง

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/06/2562
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
1,080
เดือนที่แล้ว
2,738
ปีนี้
20,194
ปีที่แล้ว
39,582
ทั้งหมด
90,165
ไอพี ของคุณ
3.236.13.53
วิสิยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์


“หนองหว้าน่าอยู่ วัฒนธรรมล้ำค่า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรก้าวหน้า พัฒนาสู่อาเซียน”

 

พันธกิจ


๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. พัฒนาคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป การจัดการและการแข่งขันทางการตลาดสินค้า
เกษตรและเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพ
๔. ส่งเสริมการอนุรักษ์ คุ้มครอง บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อบริการประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล

 

ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์


ยุทธศาสตร์


๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและกลุ่มอาชีพ
๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์


ตำบลหนองหว้า มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งจะส่งผลทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดเป้าประสงค์เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนด ดังนี้
๑. ระบบการคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการก้านสวัสดิการสังคม การศึกษา กีฬา นันทนาการ และสาธารณสุข มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
๔. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และฟื้นฟู
๕. การบริหารงานและการปฏิบัติงานของ อบต.มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น