ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 044-756738, 044-756739 โทรสาร 044-756740 /// วิสัยทัศน์ : “หนองหว้าน่าอยู่ วัฒนธรรมล้ำค่า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรก้าวหน้า พัฒนาสู่อาเซียน”

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลย้อยหลัง

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/06/2562
วันนี้
150
เมื่อวานนี้
257
เดือนนี้
2,362
เดือนที่แล้ว
2,684
ปีนี้
26,698
ปีที่แล้ว
39,582
ทั้งหมด
96,669
ไอพี ของคุณ
3.89.204.127
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

 

                เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลหนองหว้า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2554-2556 ทั้งสิ้น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าหมาย

 1. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับความสะดวกในด้านการคมนาคมและขนส่งสินค้า
 2. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน รวมทั้งมีแสงสว่างในเขตที่จำเป็น
 3. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
 4. เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่พึงได้รับ

แนวทางการดำเนินงาน

 1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุง บำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
 2. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น
 3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

เป้าหมาย

 1.   เพื่อให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี
 2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพ/กลุ่มอาชีพ
 3. เพื่อทำให้เกษตรกรมีค่าใช้จ่ายลดลง
 4. ประชาชนมีความปลอดภัยในการทำการเกษตร
 5. เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์

แนวทางการดำเนินงาน

 1. เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 2. ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้า/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน
 3. พัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต/ผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์
 4. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

เป้าหมาย

 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ความรู้ ความสามารถ รวมถึงสร้างโอกาสการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม
 2. เพื่อเสริมสร้างบริการทางด้านสุขภาพอย่างสมดุลระหว่างการส่งเสริม การป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพ และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 3. เพื่อส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการดำเนินงาน

 1. การจัดการศึกษา
 2. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 3. การสนับสนุนความเป็นเลิศด้านกีฬา กีฬาแห่งชาติ และการสนับสนุน ส่งเสริมกีฬานานาชาติ
 4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก
 5. การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคระบาด และโรคไม่ติดต่อ การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน
 6. การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด
 7. การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม/จริยธรรมแก่ ประชาชนในท้องถิ่น
 8. ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 9. ยุทธศาสตร์น้ำแก้จน

เป้าหมาย

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับการอุปโภค บริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ

แนวทางการดำเนินงาน

ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ

 1. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

 1. เพื่อทำให้ชุมชน/สังคมมีความน่าอยู่
 2. เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน

แนวทางการดำเนินงาน

 1. จัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ
 2. การจัดการบำรุงรักษาและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3. การสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อมและการ ประหยัดพลังงาน
 4. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

เป้าหมาย

เพื่อให้การบริหารราชการบรรลุเป้าหมายตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการดำเนินงาน

 1. ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
 2. การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

                3. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน