ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 044-756738, 044-756739 โทรสาร 044-756740 /// วิสัยทัศน์ : “หนองหว้าน่าอยู่ วัฒนธรรมล้ำค่า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรก้าวหน้า พัฒนาสู่อาเซียน”

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลย้อยหลัง

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/06/2562
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
35
เดือนนี้
1,715
เดือนที่แล้ว
2,040
ปีนี้
1,715
ปีที่แล้ว
39,582
ทั้งหมด
71,686
ไอพี ของคุณ
3.239.40.250
ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓3 ก.พ. 2563
2ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒฯาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙3 ก.พ. 2563
3ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘3 ก.พ. 2563
4พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 6 ม.ค. 2563
5พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบะบที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒6 ม.ค. 2563
6พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙4 พ.ย. 2562
7พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒4 พ.ย. 2562
8พระราชกฤษฎีกาง่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖7 ต.ค. 2562
9พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐7 ต.ค. 2562
10พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙2 ต.ค. 2562
11พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ20 มิ.ย. 2562
12พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.256220 มิ.ย. 2562
13พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256220 มิ.ย. 2562
14ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.256120 มิ.ย. 2562
15รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 256020 มิ.ย. 2562

1