ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 044-756738, 044-756739 โทรสาร 044-756740 /// วิสัยทัศน์ : “หนองหว้าน่าอยู่ วัฒนธรรมล้ำค่า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรก้าวหน้า พัฒนาสู่อาเซียน”

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลย้อยหลัง

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/06/2562
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
1,770
เดือนที่แล้ว
2,527
ปีนี้
13,162
ปีที่แล้ว
39,582
ทั้งหมด
83,133
ไอพี ของคุณ
3.236.124.77
รณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าฯตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  ระหว่างวันที่  ๑๔-๑๘  มิถุนายน ๒๕๖๔

14 มิถุนายน 2564

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคึมมะอุ-สวนหม่อน,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
14 พฤษภาคม 2564

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหว้า,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหว้า มีความประสงค์รับสมัครเด็กเล็ก อายุ 2-4 ปี เข้าเรียนในปีการศึกษา 2564 ผู้ปกครองที่สนใจสามารถสอบถามขอรับใบสมัครที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหว้าได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  หมายเลขโทรศัพท์ 099-4623389 , 097-3433985  

 

23 เมษายน 2564

ประกาศแจ้งการปิด - เปิดภาคเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
07 เมษายน 2564

ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหว้า,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

วันที่  23  มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวอุดมลักษณ์  คำลือ  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา สังกัดกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เชิญประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหว้า เพื่อร่วมวางแผนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ณ  อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่

23 มีนาคม 2564

ประชุมย่อยเพื่อวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนบัวลาย,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา  ๐๙.๓๐ น. นายกันตพงศ์ พรมกมล นายก อบต.หนองหว้า เป็นประธานเปิดการประชุมย่อยเพื่อวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  หัวหน้าส่วนราชการ  ณ  ห้องประชุม อบต.หนองหว้า

 

19 มีนาคม 2564

กลุ่มอาชีพตำบลหนองหว้าต่อต้านคอรับชั่น,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

วันที่  11  มีนาคม  2564  เวลา  09.30 น. นายกันตพงศ์  พรมกมล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้นำชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพตำบลหนองหว้า  พร้อมทั้งรับฟังปัญหา และเปิดให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อต่อต้านการทุจริตคอรับชั่น  ณ  อาคารหน้าที่ทำการ อบต.หนองหว้า

11 มีนาคม 2564

ประชุม ITA ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

ประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานให้นโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใส วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น.

10 มีนาคม 2564

เปิดประตูสู่ความโปร่งใส,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

นางสาวปนัดดา  แสงทอน  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าคณะทำงาน ประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ITA) ณ ห้องประชุม อบต.หนองหว้า

10 มีนาคม 2564

ส่งเสริมให้มีการปลูกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ของรัฐตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

วันที่ 9  มีนาคม  2564  เวลา 08.00-16.30 น. นางสาวฌาริศา  กางขอนนอก  ตำแหน่ง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้  สังกัดกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า  ได้เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ของรัฐตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 "หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต" ขั้นพื้นฐาน กระบวนทัศน์หลักธรรมาภิบาลเพื่อการป้องกันการทุจริตและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต และวิชาพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ณ โรงแรมสตาร์   เวลบาหลี ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

10 มีนาคม 2564

ประชุมคณะผู้บริหาร และบุคลากรของหน่วยงาน ประจำเดือน มีนาคม 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

วันที่  10  มีนาคม  2564  เวลา 10.00 น. นายกันตพงศ์  พรมกมล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานภารกิจต่างๆ พร้อมทั้งเน้นย้ำทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน ให้ยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต และประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหัวใจสำคัญ เป็นการกระตุ้นให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมการปรับทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

10 มีนาคม 2564

ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรเพิ่มพูนความรู้ในสายงานกับหน่วยงานภายนอก,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

ระหว่างวันที่  4-6 มีนาคม 2564  นางกุลจิรา  เจริญภูมิ  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล  สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า  ได้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเลื่อนตำแหน่่งและระดับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จัดโดย สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ณ  โรงแรมสตาร์เวลบาหลีรีสอร์ท  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

09 มีนาคม 2564

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
04 มีนาคม 2564

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
04 มีนาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
01 มีนาคม 2564

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (52 รายการ)